โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอทุ่งตะโก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 11  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  47  หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งตะไคร  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  ตั้งขึ้นในปีการศึกษา  2520  โดยใข้ศูนย์พัฒนาตำบล  หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งตะไคร  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  เป็นสถานที่เรียนในระยะแรก  ซึ่งมีจำนวน  2  ห้องเรียน  นักเรียนทั้งหมด  98  คน  และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการสร้างโต๊ะ  เก้าอี้และอุปกรณ์ที่จำเป็น  ซึ่งต่อมานายเขียน  นางพุฒิ  พินนาสัก  ได้บริจาคที่ดิน  มีเนื้อที่  36  ไร่  2  งาน  5.9  ตารางวา  ติดทางหลวงหมายเลข 41  ระหว่างกิโลเมตรที่46โรงเรียนจึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในเดือนมกราคม  พ.ศ.2521  จนถึงปัจจุบัน 

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

สถิติการเข้าชม